top of page

PRIVACY VERKLARING

Kleur op Maat, gevestigd aan De Kampen 100, 7943 HG te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


De Kampen 100
7943 HG Meppel
T: 06 13 52 16 69

E: kleuropmaat@solcon.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


Kleur op Maat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via de mail/whatsapp en telefonisch;

 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Kleur op Maat heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kleuropmaat@solcon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


Kleur op Maat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;

 • Kleur op Maat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming


Kleur op Maat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleur op Maat) tussen zit. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren


Kleur op Maat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de categorie persoonsgegevens een bewaartermijn van 1 jaar als reden voor het  maken van eventuele vervolgafspraken of herhaalde bestellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden


Kleur op Maat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken


Kleur op Maat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleur op Maat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kleuropmaat@solcon.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kleur op Maat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Kleur op Maat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via kleuropmaat@solcon.nl.

bottom of page